Beleid

classroomBegin 2015 hebben bestuur en vrijwilligers van Stichting Lalibela de bestaande doelstellingen herijkt en waar nodig bijgesteld. Het resultaat kunt u hieronder lezen.

 1. Doelstellingen

De primaire doelstelling van Stichting Lalibela is het mogelijk maken van een menswaardig, zelfstandig bestaan van de armsten van de armen in het Ethiopische stadje Lalibela.[1]

Aanvankelijk geschiedde dat voornamelijk in de vorm van een maandelijkse financiële bijdrage voor het levensonderhoud, maar de nadruk verschuift al enige tijd steeds meer naar het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze achterban in Lalibela. We bieden onze mensen kansen om zichzelf te ontplooien.

Dat doen we vanuit drie speerpunten:

 • Afbouwen van de afhankelijkheidspositie ten opzichte van Stichting Lalibela. Door de mensen bewust te maken dat onze hulp eindig is, zetten we hen aan tot proactief gedrag. Wie in staat is voor zijn/haar eigen inkomen te zorgen, wordt begeleid op de weg naar die zelfstandigheid.
 • Stimuleren van de sociale cohesie binnen onze doelgroep en vergroten van het inzicht dat de gemeenschap zelf voor de meest kwetsbaren moet zorgen. Om dit proces te bevorderen worden diverse werkgroepen opgericht en begeleid. Naast thema’s die de werkgroepleden zelf aandragen, zullen onder andere het praktisch invullen van de onderlinge samenwerking en het ecologisch bewustzijn stimuleren (het gebruik van alternatieve energiebronnen, efficiënter grondgebruik, bestrijding van erosie) op de agenda komen.
 • Goed en toegankelijk onderwijs is de basis voor alle verbetering en mondigheid en vergroot het toekomstperspectief. Jongeren worden ondersteund om elk op zijn eigen niveau een opleiding af te ronden.

Het secundaire doel van de stichting is het bewustmaken van Nederlanders dat het in ons eigen belang is de schrijnende scheefgroei van de welvaartsverhoudingen in de wereld te bestrijden.

 1. Doelgroepen

De steun van de stichting is van oudsher bedoeld voor de armsten van de armen in Lalibela.

Het aantal mensen dat we kunnen steunen, is afhankelijk van de financiële armslag van de stichting en de capaciteit van onze vrijwilligers ter plaatse. Anno 2015 is de range bepaald op 60 à 80 individuen en gezinnen.

We onderscheiden vier subgroepen:

 1. Sociaal kwetsbare mensen, die vanwege hun leeftijd, ziekte of fysieke beperkingen niet voor zichtzelf kunnen zorgen. Zij ontvangen onze onvoorwaardelijke steun.
 2. Scholieren en studenten. Jongeren ontvangen financiële steun tot het einde van hun middelbare school en/of lokale beroepsopleiding. Wie in aanmerking komt voor een studie aan een staatsuniversiteit krijgt voor maximaal één vervolgstudie een aanvullende beurs van onze stichting. Harde conditie is hiertoe het tekenen van een individueel contract waarin zij toezeggen na hun afstuderen een (financiële of andere) bijdrage te leveren aan de achterban van Stichting Lalibela én ieder jaar hun studievorderingen te tonen. Blijven zij wat dat laatste betreft in gebreke, dan vervalt de beurs.
 3. Blinden en anderszins gehandicapten. De steun aan deze groep is in eerste instantie gericht op het stimuleren van onderwijs zover dat realistisch/mogelijk is. Na hun afstuderen houdt deze steun in principe op, maar we werken aan plannen om arbeidsplaatsen voor hen te creëren.
 4. Ontvangers van een microkrediet. De kredieten staan hoofdzakelijk ter beschikking van mensen uit bovengenoemde drie doelgroepen én mensen die al jarenlang vanwege hun schrijnende armoede maandelijkse steun ontvangen. Kredieten worden onder strikte voorwaarden verstrekt (aanreiken van een businessplan, afbouw van de maandelijkse steun op middellange termijn) en gaan vergezeld van een begeleiding bij het opzetten van de zakelijke activiteiten.
 1. Strategieën om de doelstellingen te verwezenlijken
 • kennis- en informatieoverdracht via ons team vrijwilligers in Lalibela, opdat zij de omslag naar een proactieve houding van zelfredzaamheid kunnen stimuleren
 • financiële en persoonlijke ondersteuning van de meest kwetsbaren in de samenleving
 • financiële en persoonlijke ondersteuning van studenten
 • stimuleren en faciliteren van het onderwijs
 • stimuleren van ondernemerschap, o.a. d.m.v. het faciliteren van microkredieten of het afnemen van producten uit Lalibela
 1. Middelen om die strategieën te verwezenlijken (materieel en immaterieel)
 • algemene en specifieke kennis binnen de stichting ontwikkelen
 • algemene en specifieke kennis van onze mensen in Ethiopië ontwikkelen
 • onze eigen bevlogenheid en betrokkenheid warm houden
 • geld (voor directe steun en microkredieten)
 • materiële middelen als lesmateriaal, laptops voor blinde studenten e.d. aanschaffen
 1. Strategieën om aan die middelen te komen
 • ontwikkelen van wederzijdse kennis d.m.v. voortdurende communicatie met onze field workers en elkaar
 • ontwikkelen van onze eigen kennis d.m.v. het zoeken naar specifieke nieuwe vrijwilligers (bijvoorbeeld iemand die ons nog beter wegwijs kan maken in de wereld van het microkrediet)
 • ontwikkelen van kennis d.m.v. onze netwerken (persoonlijk, Change Lalibela, Peer, ENNV, SOB etc.)
 • materiaal aanschaffen zo nodig door koop, maar als het kan ook door concrete giften van bijvoorbeeld Visio (braille printer, braille atlassen etc.)
 • handel levert inkomsten voor de stichting op (schilderijen van Mikiyas)
 • bindende afspraken maken met deelnemers aan onze projecten t.b.v. de revolving funds: een financiële bijdrage leveren als zij een goed inkomen hebben, maar ook hun verworven kennis en vaardigheden inzetten om de armsten van de armen in Lalibela te ondersteunen.
 • Onderzoeken of we meer directe koppelingen kunnen maken tussen sponsor en gesponsorde

Concrete fondswerving en communicatie naar de buitenwacht:

 • vaste donateurs
 • eenmalige giften
 • acties (scholen, verenigingen e.d.)
 • webwinkel (schilderijen, batiks, kruisjes, kaarten, boeken)
 • bedrijfssponsoring nieuw leven inblazen
 • informeren met de website
 • informeren met nieuwsbrief
 • informeren met de folders
 • informeren met Facebook (en in de toekomst wellicht ook een groep op Linkedin)

[1] In een enkel uitzonderlijk geval bieden we volgens afspraak met een Nederlandse sponsor ondersteuning aan de familie van zijn pleegkind elders in Ethiopië.